Вы здесь

Главная

 

 Miniziarul şcolar al CIE „Gimnaziul Boian” 

Octombrie 2012

 

Organizarea procesului instructiv-educativ în anul acesta de învăţământ


Principala instituţie pe care se sprijină societatea este şcoala. Ea este bogăţia principală a fiecărui popor. Misiunea principală a ei este pregătirea generaţiei viitoare să înfrunte greutăţile vieţii şi să contribuie la obţinerea succesului calitativ al vieţii omeneşti.
Pentru organizarea procesului instructiv-educativ  în şcoala noastră în acest an de învăţământ s-au creat condiţii foarte bune. Au fost reparate şi pregătite pentru noul an de învăţământ toate sălile de clasă şi sala sportivă.
Anul de învăţământ 2012-2013 este organizat după sistema semestrială: semestrul I (01.09-28.12.2012) şi semestrul II (14.01-24.05.2013). Fiecare semestru este împărţit în două pătrare. După fiecare pătrar sunt planificate vacanţe pentru copii: vacanţa de toamnă (29.10-04.11), vacanţa  de iarnă (29.12-13.01.2013) şi vacanţa de primăvară (25.03-31.03.2013). Anul de învăţământ se termină cu petrecerea practicii şi exscursiilor. În clasele 1-4 exscursiile se vor petrece în perioada 27-30 mai, iar în clasele a 5 -  a 8 şi a 10-a – în perioada 27.05-07.06. Clasele a 4-a, a 9-a şi a 11-a la sfârşit de an şcolar vor susţine Evaluarea Finală de Stat.
Organizarea procesului instructiv-educativ în anul 2012-2013 se bazează pe îndeplinirea planului de învăţământ în conformitate cu cerinţele, recomandările metodice, legile despre învăţământ şi ştiinţă. Partea invariativă a planului de lucru cuprinde obiectele de bază şi cele de profil în clasele a 10- a 11-a. Partea variativă cuprinde facultativele şi cursurile conform intereselor elevilor. O atenţie deosebită în anul acesta se acordă învăţământului primar, mai ales clasei întâia,  care în anul acesta este  organizat  după noul standard de stat  al claselor primare.

 

Condiţii avem, ne rămâne numai să organizăm bine procesul de învăţământ şi elevii să-şi depună stăruinţa şi să acumuleze cât mai multe cunoştinţe.
Maria I. Morar, director-adjunct
pe lucrul instructiv-educativ

 

 

Cunoştinţele – cea mai mare comoară


Idealul educaţional al învăţământului constă în formarea intergrală şi armonioasă a unei personalităţi creative şi autonome. Un loc central în formarea personalităţii multilateral dezvoltate în gimnaziul nostru îl ocupă educaţia intelectuală a elevilor şi în special lucrul cu elevii talentaţi.   În şcoala noastră lucrul cu elevii talentaţi se realizează atât la lecţii, cât şi în afara orelor de curs. În şcoală elevii au posibilitatea să-şi dezvolte curiozitatea ştiinţifică,  interesele de cunoaştere, pasiunea pentru promovarea ştiinţei. Permanent îşi formează deprinderi de muncă intelectuală, lucrează mult asupra fomării capacităţii de a gândi, de a observa, îşi formează aptitudini matematice, tehnice, literar-artistice şi ştiinţifice.
Elevii cu capacităţi deosebite sunt înscrişi în cele 4 secţii ale societăţii ştiinţifice „Evrica”. Sub îndrumarea profesorilor aceşti elevi scriu lucrări ştiinţifice, care vor fi susţinute la concursul raional al lucrărilor ştiinţifice.

 

Pe parcursul lunii octombrie în şcoala noastră s-au desfăşurat olimpiadele şcolare la 18 obiecte. Doritori de a-şi demonstra cunoştinţele şi capacităţile obţinute au fost foarte mulţi. La olimpiade au particupat 61 de elevi din clasele a 6-a – a 11-a, ceea ce constituie circa 30% din numărul total de elevi. Sunt elevi care au participat la mai multe olimpiade. De asemenea elevii gimnaziului au participat la diferite concursuri raionale. La concursul tinerilor ecologi au participat elevele clasei a 11-a  Ignatiuc Marina, Demenciuc Ina, Toma Liudmila. Ele au prezentat şi au susţinut lucrări ştiinţifice la biologie şi la apicultură. Juriul raional a apreciat înalt munca lor, oferindu-le locul II la acest concurs.

Elevii Lungu Iana, Bzovi Maria-Carina, Bosovici Ana-Carolina, Matei Elena, Svecla Ion şi Gauca Maria au participat la conferinţa raională „Patria mea - Ucraina”. Ei au susţinut lucrări de cercetare la istorie, geografie, etnografie. Din 6 lucrări, prezentate la concursul raional, trei au fost apreciate cu locul III.
Elevii şcolii noastre ştiu că învăţătura este o comoară ce se câştigă prin ani şi nu se cumpără cu bani. De aceea depun toate eforturile pentru a cuceri noi şi noi înălţimi ale Olimpului Înţelepciunii

Rodica N. Dârda,
director-adjunct pe lucrul ştiinţific

 

 

Şcoala  - o punte între secole


Oriunde ne-am afla, pe unde ne-ar purta corabia vieţii, nu vom uita nicicând de copilărie şi ca un mister vom purta mereu în suflet anii de şcoală, care s-au perindat ca un vis şi nu se vor mai întoarce înapoi. Şcoala... Toate încep de la acest cuib de înţelepciune. În acea zi frumoasă de toamnă când roua licărea pe frunzele îngălbenite ale bătrânului stejar de la poartă în incinta CIE „Gimnaziul Boian” s-au adunat 
mulţi oaspeţi. A fost sărbătoare, s-au împlinit 130 de ani de la înfiinţarea şcolii de pe Hliniţă. Sărbătoarea s-a desfăşurat într-o sală frumos amenajată.  Directoarea CIE „ Gimnaziul Boian” d-na Svetlana D.Gavca a accentuat că 130 de ani ai şcolii e o vârstă tânără, căci o întineresc mereu generaţiile de elevi ce-i trec ani la rând pragul. A adresat sincere mulţumiri oaspeţilor, profesorilor, părinţilor pentru susţinere şi ajutor în toate.
Cu prezenţa, cu felicitări, cadouri de preţ  şi cu sfaturi bune ne-au onorat mulţi oaspeţi de vază din Boian, raion şi regiune. An de an s-a rupt câte o filă din calendar şi totul a rămas o istorie a trecutului nostru. Azi şcoala e frumoasă, bine amenajată, aici învaţă 195 de elevi, îşi desfăşoară activitatea pedagogică peste 30 de profesori. Gingaşi şi dalbi ca nişte ghiocei micuţii de la grădiniţă au dansat un dans vesel „ Albinuţa”, grupa vocală de elevi din clasa a 8-a au interpretat cântecul „ Bătrâni învăţători”. Au fost recitate multe poezii, s-au interpretat cântece consacrate şcolii, profesorilor. Le-au urat dascălilor mulţi ani, sănătate şi prosperitate. Sărbătoarea a fost finisată cu grupul de dansatori din clasa a 11-a „Mioriţa”.

 

„ La mulţi ani, dragă şcoală!”.
Rodica S. Guzun, profesoară de limba română

 

Reforme în şcoala primară


Astăzi şcoala primară se află în etapa reformării învăţământului naţional. Oare va fi interesant învăţământul? Oare va fi accesibil pentru şcolarii de vârstă mică? Aceste şi alte întrebări  frământă gândul fiecăruia, care e legat de şcoală.
Ca procesul de învăţământ să fie interesant trebuie să fie aşa organizat ca fiecare copil să fie un participant activ la procesul de acumulare a cunoştinţelor.
          Astfel, schimbări pozitive în noul Standard sunt:
• Asigurarea continuității conţinutului învăţământului primar şi preşcolar;
• Abordarea individuală a elevului în procesul instructiv-educativ;
• Dezvoltarea unui standard de conţinut unic pentru toate limbile de studiu;
•  Folosirea tehnologiilor de păstrare a sănătăţii;
•  Direcţia  ecologică a învăţământului ;
•  Studierea unei limbi străine din clasa 1; 
• Introducerea unei ramuri noi a învăţământului – “Ştiinţele naturale”;
• Introducerea tehnologiilor interactive comunicative în clasele primare ale școlii de cultură generală;
În comparaţie cu Standardul precedent în clasa 1 se studiază „Ştiinţele naturii” în loc de „Lumea în jur”. Aici sunt introduse teme noi ca: proprietăţile aerului, apei, structura plantei şi altele. La matematică s-a introdus enumerarea numerelor de la 21 până la 100 şi adunarea şi scăderea numerelor de două cifre fără trecerea peste ordin.
Copiii au de asimilat un volum mare de cunoştinţe. Pentru realizarea acestor cunoştinţe e necesar ca metodele de învăţare, tempoul lecţiei, regimul zilei şi al săptămânii, etica comunicării, lucrul cu părinţii, oformarea estetică a clasei – totul să lucreze pentru particularităţile de vârstă, dorinţele, capacităţile copiilor, dezvoltarea dotaţiilor. Pentru ca să avem succes, pe primul plan stă sârguinţa copilului, apoi cum lucrează relaţiile învăţător – elev, învăţător – elev – părinte.

 

Livia T. Basaraba, învăţătoarea clasei I-a

 

Minunile artei – copiii talentaţi


    Nivelul profesional al pedagogului nu-l putem obţine din cuvinte şi dări de seamă, dar din lucruri concrete şi rezultate, iar aprecierea măiestriei pedagugului sunt rezultatele discipolilor săi. Pedagogii se străduiesc să-i înveţe pe elevi a fi creativi, de a se acomoda în societatea contemporană mereu în schimbare, a le educa dragostea faţă de cultura artistică, creaţie, sport, plai natal, care toate împreună alcătuiesc o minune a noastră.
    Mulţi consideră minuni nişte pietre istorice ce le poţi număra pe degetele de la mâini, uitând, de fapt, că minunile se nasc zilnic lângă noi, chiar pe băncile şcolii noastre. Aceste minuni sunt copiii talentaţi, bogăţia şi frumuseţea pământului.
     Plutarh spunea că un copil nu este un vas care trebuie umplut, ci o torţă care trebuie aprinsă. Această torţă este aprinsă în inimile şi succesele elevilor noştri care participă cu multă plăcere la concursurile şcolare cât şi cele raionale. Participând la aceste concursuri copiii au ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi participat. Pregatindu-se pentru un concurs, copiii au ocazia să înveţe ce înseamnă perseverenţa, răbdarea şi responsabilitatea. Iar când participarea se încheie cu succes, ei învaţă să aibă încredere în sine.
  Aceste clipe de bucurie au retrăit şi elevii CIE „Gimnaziul Boian”, ocupând locuri premiante la diferite concursuri raionale. Locul  III în împărăţia „Galeriei artelor” cu desenul „Sportul în modă” ne-a adus  Bzovi Carina cl.8. Locul III l-a ocupat Morar Alina, eleva clasei a 4 la desenul „Fantezii cosmice”. Nicoriuc Cristina, clasa a 4-a, care e pasionată de muzică, dans şi poezie a participat cu succes, susţinută de colegii de clasă Lercu Marinela şi Toma Dumitru, la concursul „Lăstarul speranţelor”. Şi-au expus părerile despre profesia îndrăgită un grup de elevi din şcoala noastră, participând la concursul „Caleidoscopul profesiilor”.
     Sperăm că pe viitor această torţă se va aprinde şi în inimile altor copii talentaţi ai gimnaziului nostru. Le dorim succes! Iar noi toţi rămânem convinşi că aceste concursuri îmbogăţesc elevii cu cunoştinţe care contribuie la educarea lor, etica şi estetica, dezvoltarea capacităţilor creative, legătura dintre om, natură şi artă. Şi în rezultat – educarea personalităţii creative, în care se contopeşte sensul frumosului şi spiritualităţii.

 

Elena I. Gorda, pedagog-organizator